Kategorie

Domov

Left Banner

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky řeší obchodní vztahy mezi

prodávajícím:

KM Universal s.r.o.

Bucharova 2657/12

15800 Praha 5

IČO: 28980671

DIČ:  CZ28980671

Zapsaná do OR MS v Praze odd. C, vl. 157548

Společnost je provozovatelem internetových stránek www.svitidla-km.cz

a

kupujícím

uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného na  www.svitidla-km.cz

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala na základě nabídky elektronického obchodu, prodávajícímu elektronickou objednávku.

3. Spotřebitel se rozumí kupující, který zboží nekupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

4. Zbožím se rozumí produkty a služby, které nabízí KM Universal s.r.o. prostřednictvím elektronického obchodu.


II. Objednávka

1. Elektronickou objednávkou se rozumí kupujícím odeslán mail nebo elektronický formulář zpracovaný systémem elektronického obchodu, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží vč. ceny za toto zboží a dopravu.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, formulářem elektronického obchodu požadovaných údajů a náležitostí.

3.Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za závazné.

4.Prodávající může v případě objednávky některých specifických položek z nabídky elektronického obchodu, vyžádat od kupujícího finanční zálohu v dohodnuté výši. Kupující se zavazuje v takových případech zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží.

5. Kupující má právo stornovat objednávku, a to v den vystavení objednávky a v případě, že zboží ještě nebylo prodávajícím fakturováno a expedováno. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a tiskových chyb až do závazného potvrzení objednávky.

7. Prodávající může stornovat objednávku, pokud zboží již není možné z nějakých důvodů dodat, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že taková situace nastane prodávající bude kontaktovat kupujícího, aby se dohodli na dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů pokud nedojde k jiné dohodě.

III. Dodací podmínky

1. Zboží může být doručen kupujícímu následujícími způsoby:

     - osobní odběr na provozovně prodávajícího v Bardějově, ul. Štefánikova 4082

     - kurýrem na dodací adresu

2. Dodací adresa se rozumí adresa kupujícího uvedená ve formuláři elektronického obchodu, jako adresa pro doručení zboží.

3. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu.

4. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

5. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky, skladové zásoby a dodací lhůty jsou uvedeny v elektronickém obchodu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek a stav skladových zásob mají orientační charakter.

6. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí o této skutečnosti v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží.

7. Při přebírání zásilky kupující zkontroluje, zda balík není viditelně poškozen. Pokud je balík poškozen s kurýrem sepíše škodní zápis. Pokud je zjevné, že i zboží uvnitř balíku je poškozeno, zásilku nepřebírá. Objednané zboží prodávající pošle kupujícímu automatický ještě jednou.

8. Po doručení zásilky si kupující zkontroluje dodané zboží, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. Doručení poškozeného zboží, případné rozdíly v množství kupující musí reklamovat do 24 hodin od doručení zásilky, zasláním informace mailem na adresuinfo@svitidla-km.cz  , následně prodávající bude kupujícího informovat o dalším postupu. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.

9.Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.


IV. Kupní cena, platby

1. Kupní cena se skládá z ceny za zboží a ceny za dopravu.

2. Ceny za zboží jsou uvedeny v elektronickém obchodě na stránkách www.svitidla-km.cz . Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

3. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu záleží na způsobu doručení zboží kupujícímu a je počítána podle následující tabulky.

Způsob dopravy          Hodnota objednávky              Cena dopravy

Doprava kurýrem                do 1.800,- Kč                           150,- Kč

Doprava kurýrem              nad 1.800,- Kč                            zdarma

Zboží si může kupující vyzvednout osobně na provozovně prodávajícího v Bardějově, ul. Štefánikova 4082.

4.Kupující může provést platbu následujícím způsobem:

1. Dobírka -    kupující platí při převzetí zboží řidiči přepravní společnosti, který mu vystaví

                        doklad o zaplacení.

2. Převodem –kupující platí převodním příkazem na základě vystavené faktury, nebo předfaktury. Při úhradě musí uvést správný variabilní symbol. Zboží bude odeslán po připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

Číslo účtu: 1014548186/6100  (Equa bank)

IBAN: CZ11 6100 0000 0010 1454 8186

Variabilní symbol:                číslo faktury


V. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

1. Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující - spotřebitel právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě.

2. Ustanovení zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (zákon č. 102/2014 Sb.) Se nevztahují na prodej uskutečněn na prodejním místě prodávajícího, které se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pokud kupující chce využít právo na vrácení zboží, musí prodávajícímu vrátit zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu výrobce. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba předložit originál dokladu o koupi.

4. Náklady na vrácení zboží nese kupující - spotřebitel.

5. Vrácení zboží formou dobírky není možné, zásilka bude v takovém případě kurýrem vrácena kupujícímu.

6. Prodávající neodpovídá za mechanické poškození výrobku způsobené zpětnou přepravou zboží.

7. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud byl prodej realizován na dálku, ne na odběrném místě a tudíž se na něj vztahují ustanovení zákona č. 102/2014 a bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované spolu s dokladem o koupi, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, a to převodem na účet kupujícího.

8. Kupující nemá nárok na vrácení účtovaných nákladů za přepravu.

9. Pokud bude vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že mělo vady, na které se vztahuje záruka.

10. Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
-  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- zboží, které bylo pořízeno na míru, speciálně podle požadavků spotřebitele

11. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit si u Kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

12. Jestliže kupující zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, tedy není spotřebitel, nevztahuje se na něj občanský zákoník, ale obchodní zákoník, ve kterém právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu neexistuje.

VI. Záruka a reklamace

1. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (zákon č 40/1964 CFU občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů), nebo pokud není shora ohraničená datem spotřeby - životnosti zboží.

2. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu vyřizování reklamace.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího.

4. Pre vybavenie reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný tovar s dokladom o nákupe a popisom závady na adresu prevádzky predávajúceho:

KM Universal s.r.o.

Štefánikova 4082

085 01 Bardejov

5. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů, opravou vadné části výrobku. Pokud oprava není možná, bude reklamace vyřízena výměnou za nový výrobek. Pokud reklamaci nelze z nějakého důvodu vybavit budou kupujícímu vráceny peníze, případně mu bude nabídnuta adekvátní náhrada. Reklamace se obvykle vyřizují bez zbytečného odkladu - obratem.

6. Zasílání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu formou dobírky není možné, zásilka bude v takovém případě kurýrem vrácena kupujícímu.

7. Záruka se nevztahuje

  - na mechanické poškození výrobku způsobené zákazníkem nebo zpětnou přepravou zboží

  -  na reklamace způsobené neodbornou montáží, neodborným uvedením zboží do provozu, jakož i při neodborné manipulaci se zbožím a na reklamace zaviněné kupujícím v důsledku používání zboží v rozporu s návodem k použití

  - na startovací balíček světelných zdrojů, které jsou baleny jako součást některých svítidel. Tyto světelné zdroje nejsou obsaženy v ceně a prodávající na ně neposkytuje záruku.

  - poškození výrobku způsobené živelnou pohromou.

VII. Ochrana soukromí

1. Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které nezbytně potřebuje pro plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

2. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího související s plněním závazků vůči kupujícímu.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

3. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za ztracený zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

4. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Obchodními podmínkami" se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku resp. příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.